W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony, przetwarzania oraz przepływu danych osobowych osób fizycznych (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych jest Clouds – Studio Graficzne Wiktor Chmur z siedzibą w Kleosinie przy ulicy Kraszewskiego 2d/15, 16-001 Kleosin, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, pod numerem NIP: 5451497494, REGON: 200131351. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: clouds@clouds.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście w biurze pod adresem ul. Składowa 7 lok. 107, Białystok 15-399.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy dotyczącej usługi bądź sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Clouds – Studio Graficzne Wiktor Chmur, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
c) finansowo-księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Clouds – Studio Graficzne Wiktor Chmur, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Clouds – Studio Graficzne Wiktor Chmur, przez 10 lat od zakończenia umowy;

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz się skontaktować z punktem obsługi klienta w biurze stacjonarnym Clouds – Studio Graficzne Wiktor Chmur (adres powyżej) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: clouds@clouds.pl Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Clouds – Studio Graficzne Wiktor Chmur w ramach zawieranych z Tobą umów.